Kyselina mravenčí 65% 1 L - OSOBNÍ ODBĚR

Kód: 0707
164,90 Kč
Skladem (>5 ks)

Kyselina mravenčí vhodná k boji s Varroázou. Kyselina mravenčí (lat. acidum formicicum, též acidum formicum), methanová kyselina.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Kyselinu mraveční nezasíláme přepravní službou!

V případě, že chcete zásilku poslat přepravní společností a bude obsahovat Kyselinu mravenčí, tak bude kyselina z objednávky automaticky stornována.

 

Chemický vzorec: HCOOH
Molární hmotnost: 46,03 g/mol
CAS: 64-18-6
EINECS: 200-579-1

 

p.a.

Vzhled čirá bezbarvá kapalina
Obsah min. 65,0 %
Netěkavé látky max. 0,005%
Chloridy (Cl⁻) max. 0,005%
Sírany (SO42) max. 0,005%
Železo max. 0,002 %
Těžké kovy (jako Pb) max. 0,005%
Hustota (20 °C) 1,150 g/cm3
Index lomu 1,370
Bod vzplanutí 59 °C

 

Kyselina mravenčí (lat. acidum formicicum, též acidum formicum), methanová kyselina (mimo chemii dle PČP metanová kyselina) je nejjednodušší karboxylovou kyselinou. Z jejího vzorce vyplývá, že na karboxylovou skupinu —COOH je vázan pouze jeden atom vodíku. Je to bezbarvá na vzduchu dýmající ostře páchnoucí kapalina, její bod tání a hlavně bod varu jsou podobné jako u vody.

Kyselina mravenčí je obsažena v mravenčím jedu, odtud pochází její název. Dále je obsažena např. v jedu včel nebo v kopřivách. Kyselina mravenčí má leptavé účinky a používá se především v organické technologii. Tvoří jako ostatní kyseliny soli, které se nazývají mravenčany, převládá však označení formiáty.

Upozorňujeme, že používat kyselinu mravenčí pro léčení včel v ČR není povolené, proto se prosím tomuto způsobu léčby vyvarujte! Také bohužel nemůžeme kyselinu jen tak zasílat přes přepravní službu.

 

Standardní věty o nebezpečnosti

H302 Zdraví škodlivý při požití.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H331 Toxický při vdechování.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení

P260 Nevdechujte prach/mlhu.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení

EUH 071 Způsobuje poleptání dýchacích cest.

Doplňkové parametry

Kategorie: Léčení a dezinfekce
Hmotnost: 1.35 kg